ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového systému  www.porno-na-mobil.sk je (ďalej len "prevádzkovateľ").
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.
Prevádzkovateľ získava verejne dostupné osobné údaje prostredníctvom iných internetových stránok a zhromažďuje a zverejňuje ich prostredníctvom internetovej stránky  www.porno-na-mobil.sk
Prostredníctvom stránky  www.porno-na-mobil.sk prevádzkovateľ nezískava žiadne osobné údaje.

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na údaje zhromaždené a zverejnené len prostredníctvom tejto internetovej stránky, a nie zhromaždené v režime off-line (telefonicky, poštou, faxom, ...).

POUŽITIE ZHROMAŽDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zhromaždené na internetovej stránke prevádzkovateľ používa na marketing, reklamu a propagáciu internetovej stránky, svojich služieb, služieb iných užívateľov a iné použitie v záujme zlepšenia služieb prevádzkovateľa.
Nesúhlas na použitie niektorých vašich údajov alebo niektorým z uvedených spôsobov môžete kedykoľvek uplatniť u prevádzkovateľa stránok, kde boli tieto údaje prvý krát uvedené. Prevádzkovateľ stránky   www.porno-na-mobil.sk nemá možnosť údaje vymazať ani inak s nimi nakladať.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ realizuje celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú bezpečnosť vašich osobných údajov pri ich zhromažďovaní a zverejňovaní. Využívame zabezpečený server  wedos.cz.

POUŽITIE COOKIES

Cookies sú malé množstva údajov, ktoré server pošle www prehliadaču, ktorý ich uloží na počítač užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve tohto servera potom prehliadač posiela údaje späť serveru. Cookies slúžia na rozlíšenie jednotlivých užívateľov, ukladanie užívateľských predvolených údajov a podobne. 
Prevádzkovateľ používa cookies, aby rozpoznal a uložil vaše predvolené údaje pre vaše budúce návštevy a nemuseli ste ich zadávať opätovne. Cookies pomáhajú kompilovať súhrnné údaje o návštevnosti internetovej stránky a interakciu podstránok, aby sa mohla internetová stránka neustále zlepšovať pre jej pohodlné použitie a efektívne nástroje. Prevádzkovateľ môže uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré mu pomáhajú lepšie porozumieť užívateľom internetovej stránky. Títo poskytovatelia služieb nesmú využívať vaše osobné údaje v zastúpení prevádzkovateľa.

TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym tretím stranám okrem tých, kde je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní. 
Osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom, ktorí ich ďalej nespracúvajú, a to wedos.cz. Prevádzkovateľ osobné údaje zverejňuje len na internetovej stránke  www.porno-na-mobil.sk a to pre akýchkoľvek, nielen registrovaných užívateľov stránky. 

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV


Webstránka vedome nespracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EP a Rady EÚ 679/2016.
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA STRÁNKY (DOTKNUTEJ OSOBY)

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov, ktoré zhromaždí a zverejní na stránke  www.porno-na-mobil.sk 
Dotknutá osoba má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania len na stránke, kde boli údaje prvýkrát uvedené,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobitné údaje, môže požiadať o ich vrátanie, len stránke, kde boli údaje prvýkrát uvedené,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, len stránke, kde boli údaje prvýkrát uvedené,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, len stránke, kde boli údaje prvýkrát uvedené.

SÚHLAS S POUŽITÍM ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním internetovej stránky  www.porno-na-mobil.sk  súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov, budú tieto zverejnené na našej internetovej stránke na tomto mieste.

Všeobecné podmienky pre stránku www.porno-na-mobil.sk sú platné od 25.5.2018 a nahrádzajú všeobecné podmienky z 15.1.2018.
Prevádzkovateľ webstránky www.porno-na-mobil.sk nezodpovedá za zobrazené videá a obrázky z dôvodu, že sa nenachádzajú na jeho serveri. Registrácia užívateľov na stránke nie je prístupná. Webstránka www.porno-na-mobil.sk obsahuje pornografický textový alebo obrazový materiál a preto je určená výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov!
Ak ste mladší ako 18 rokov, prosím opustite túto webstánku. Ďalším používaním webstránky prehlasujete, že ste starší ako 18 rokov.